Bảng giá chứng khoán trực tuyến
HOSE HaSTC
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Giá vàng 9999
Bảng tỷ giá trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
vietnamnet_ic
Thống kê
Đang trực tuyến:23
Lượt truy cập:1505214
Tin hoạt động
Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBCKNN

Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBCKNN
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước được Thủ tướng Chính phủ giao cho 17 nhiệm vụ.

Thủ tướng Chính phủ vừa quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính.

Theo Quyết định số 112/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán; trực tiếp quản lý, giám sát hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán; quản lý các hoạt động dịch vụ thuộc lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước được Thủ tướng Chính phủ giao cho 17 nhiệm vụ, quyền hạn như: cấp, gia hạn, đình chỉ, thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận liên quan đến hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán; chấp thuận những thay đổi liên quan đến hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán; quản lý, giám sát hoạt động của các Sở Giao dịch, Trung tâm Giao dịch, Trung tâm Lưu ký chứng khoán và các tổ chức phụ trợ; tạm đình chỉ hoạt động của các cơ sở trên trong trường hợp có dấu hiệu ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của nhà đầu tư...

Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán còn có nhiệm vụ thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán; thực hiện thống kê, dự báo về hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán; tổ chức nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức quản lý chứng khoán và nhân viên hành nghề chứng khoán; phổ cập kiến thức về lĩnh vực chứng khoán cho công chúng.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có 13 tổ chức hành chính giúp Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước; Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán và Tạp chí Chứng khoán là 2 đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có Chủ tịch và không quá 3 Phó Chủ tịch

Theo Cafef.vn

Các bài khác
Các dự án đầu tư
Cổ đông chiến lược